Obowiązek stosowania kasy fiskalnej

Kto musi rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej?
Zgodnie z ustawą  o VAT ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.